Home · All Classes · Main Classes · Grouped Classes · Modules · Functions

Qt's Main Classes

These are the most frequently used Qt classes. For the complete list see Qt's Classes.

QAbstractItemDelegate QDoubleSpinBox QListView QResource QTabWidget
QAbstractItemModel QFile QListWidget QRubberBand QTemporaryFile
QAbstractItemView QFileDialog QLocale QScriptable QTextCursor
QAccessible QFlags QMainWindow QScriptContext QTextDocument
QAction QFocusFrame QMap QScriptEngine QTextEdit
QApplication QFont QMdiArea QScriptValue QThread
QButtonGroup QFontDialog QMdiSubWindow QScriptValueIterator QThreadStorage
QByteArray QFrame QMenu QScrollArea QTime
QCache QFtp QMenuBar QSet QTimeEdit
QCalendarWidget QGLWidget QMessageBox QSettings QTimer
QCheckBox QGraphicsScene QModelIndex QSharedDataPointer QToolBar
QClipboard QGraphicsView QMultiHash QShortcut QToolBox
QColor QGridLayout QMultiMap QSignalMapper QToolButton
QColorDialog QGroupBox QMutex QSlider QToolTip
QColumnView QHash QObject QSound QTranslator
QComboBox QHBoxLayout QPainter QSpinBox QTreeView
QCoreApplication QHeaderView QPalette QSplashScreen QTreeWidget
QCursor QHttp QPen QSplitter QUrl
QDataStream QIcon QPicture QSqlDatabase QValidator
QDate QImage QPixmap QSqlQuery QVariant
QDateEdit QInputDialog QPluginLoader QStack QVBoxLayout
QDateTime QItemDelegate QPointer QStackedLayout QVector
QDateTimeEdit QKeySequence QPrinter QStackedWidget QWhatsThis
QDesktopWidget QLabel QProcess QStatusBar QWidget
QDial QLCDNumber QProgressBar QString QWidgetAction
QDialog QLibrary QProgressDialog QStringList QXmlSimpleReader
QDialogButtonBox QLibraryInfo QPushButton QStringListModel QXmlStreamReader
QDir QLineEdit QQueue QTabBar QXmlStreamWriter
QDomDocument QLinkedList QRadioButton QTableView
QDomNode QList QRegExp QTableWidget


Copyright © 2008 Trolltech Trademarks
Qt 4.3.5