Makefile.qml Example File

sensor_explorer/Makefile.qml
#############################################################################
# Makefile for building: sensor_explorer
# Generated by qmake (3.0) (Qt 5.4.1)
# Project: qml.pro
# Template: app
# Command: /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/bin/qmake -o Makefile.qml qml.pro
#############################################################################

MAKEFILE   = Makefile.qml

####### Compiler, tools and options

CC      = gcc
CXX      = g++
DEFINES    = -DQT_NO_MTDEV -DQT_NO_LIBUDEV -DQT_NO_XKB -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_QUICK_LIB -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_QML_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB
CFLAGS    = -pipe -O2 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIE $(DEFINES)
CXXFLAGS   = -pipe -O2 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIE $(DEFINES)
INCPATH    = -I. -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQuick -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtWidgets -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore -I.moc -I/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/linux-g++
QMAKE     = /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/bin/qmake
DEL_FILE   = rm -f
CHK_DIR_EXISTS= test -d
MKDIR     = mkdir -p
COPY     = cp -f
COPY_FILE   = cp -f
COPY_DIR   = cp -f -R
INSTALL_FILE = install -m 644 -p
INSTALL_PROGRAM = install -m 755 -p
INSTALL_DIR  = $(COPY_DIR)
DEL_FILE   = rm -f
SYMLINK    = ln -f -s
DEL_DIR    = rmdir
MOVE     = mv -f
TAR      = tar -cf
COMPRESS   = gzip -9f
DISTNAME   = sensor_explorer1.0.0
DISTDIR = /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsensors/examples/sensors/sensor_explorer/.obj/sensor_explorer1.0.0
LINK     = g++
LFLAGS    = -Wl,-O1 -Wl,-rpath,/home/treinio/qtbuild9/lib
LIBS     = $(SUBLIBS) -L/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/lib -lQt5Quick -L/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib -lQt5Widgets -lQt5Gui -lQt5Qml -lQt5Network -lQt5Core -lGL -lpthread
AR      = ar cqs
RANLIB    =
SED      = sed
STRIP     = strip

####### Output directory

OBJECTS_DIR  = .obj/

####### Files

SOURCES    = main.cpp .rcc/qrc_qml.cpp
OBJECTS    = .obj/main.o \
        .obj/qrc_qml.o
DIST     = ../../../mkspecs/modules-inst/qt_lib_sensors.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_lib_sensors_private.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_lib_sensors.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_counterplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_counterplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_plugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_plugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_shakeplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_shakeplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensors_generic.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensors_generic.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensors_linuxsys.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensors_linuxsys.pri \
        ../../../.qmake.conf \
        qml.pro main.cpp
QMAKE_TARGET = sensor_explorer
DESTDIR    = #avoid trailing-slash linebreak
TARGET    = sensor_explorer

first: all
####### Implicit rules

.SUFFIXES: .o .c .cpp .cc .cxx .C

.cpp.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.cc.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.cxx.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.C.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.c.o:
    $(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

####### Build rules

$(TARGET): $(OBJECTS)
    $(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)

Makefile.qml: qml.pro ../../../.qmake.conf ../../../.qmake.cache /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/linux-g++/qmake.conf /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/spec_pre.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/shell-unix.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/unix.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/linux.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/gcc-base.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/gcc-base-unix.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/g++-base.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/g++-unix.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/qconfig.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_lib_sensors.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_lib_sensors_private.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_lib_sensors.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_counterplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_counterplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_plugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_plugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_shakeplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_shakeplugin.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensors_generic.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensors_generic.pri \
        ../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensors_linuxsys.pri \
        ../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensors_linuxsys.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_location.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_location_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_lib_location.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_positioning.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_positioning_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_lib_positioning.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_geocodingplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_geocodingplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_nokia.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_nokia.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_osm.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_osm.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_placesplugin_unsupported.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_placesplugin_unsupported.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_qmltestplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_qmltestplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_routingplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_routingplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtposition_positionpoll.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtposition_positionpoll.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtposition_testplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtposition_testplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimedia.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimedia_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimediawidgets.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimediawidgets_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qtmultimediaquicktools_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_lib_qtmultimediaquicktools_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin1.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin1.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin2.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin2.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin3.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin3.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin4.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin4.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin5.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin5.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtmedia_audioengine.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_qtmedia_audioengine.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtmedia_pulse.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_qtmedia_pulse.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtmultimedia_m3u.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_qtmultimedia_m3u.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qml.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qml_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_qml.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qmldevtools_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_qmldevtools_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qmltest.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qmltest_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quick.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quick_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_quick.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quickparticles_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_quickparticles_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quickwidgets.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quickwidgets_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qmldbg_qtquick2.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_plugin_qmldbg_qtquick2.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qmldbg_tcp.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_plugin_qmldbg_tcp.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qml.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlbundle.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlimportscanner.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmllint.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlmin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlplugindump.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlprofiler.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlscene.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmltestrunner.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xmlpatterns.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xmlpatterns_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules/qt_tool_xmlpatterns.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules/qt_tool_xmlpatternsvalidator.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_lib_svg.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_lib_svg_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules/qt_lib_svg.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qsvg.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules/qt_plugin_qsvg.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qsvgicon.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules/qt_plugin_qsvgicon.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtx11extras/mkspecs/modules-inst/qt_lib_x11extras.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtx11extras/mkspecs/modules-inst/qt_lib_x11extras_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtx11extras/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_bootstrap_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_bootstrap_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_concurrent.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_concurrent_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_core.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_core_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_core.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_dbus.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_dbus_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_dbus.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_gui.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_gui_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_gui.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_network.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_network_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_network.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_opengl.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_opengl_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_opengl.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_openglextensions.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_openglextensions_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_platformsupport_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_platformsupport_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_printsupport.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_printsupport_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_sql.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_sql_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_sql.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_testlib.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_testlib_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_testlib.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_widgets.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_widgets_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_widgets.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xml.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xml_private.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_xml.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_composeplatforminputcontextplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_composeplatforminputcontextplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_ibusplatforminputcontextplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_ibusplatforminputcontextplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qconnmanbearer.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qconnmanbearer.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevkeyboardplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevkeyboardplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevmouseplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevmouseplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevtabletplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevtabletplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevtouchplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevtouchplugin.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qgenericbearer.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qgenericbearer.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qgif.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qgif.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qico.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qico.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qjpeg.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qjpeg.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qlinuxfb.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qlinuxfb.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qminimal.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qminimal.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qnmbearer.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qnmbearer.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qoffscreen.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qoffscreen.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qsqlite.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qsqlite.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qxcb.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qxcb.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_moc.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qdbuscpp2xml.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qdbusxml2cpp.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qdoc.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qlalr.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_rcc.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_syncqt.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_uic.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_functions.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_config.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/linux-g++/qmake.conf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/spec_post.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/qmodule.pri \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_build_config.prf \
        ../../../.qmake.conf \
        ../../../.qmake.cache \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/default_pre.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/resolve_config.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/default_post.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/exceptions_off.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_docs_targets.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/precompile_header.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/unix/largefile.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/warn_on.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/resources.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/moc.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/unix/opengl.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/uic.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/unix/thread.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/testcase_targets.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/yacc.prf \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/lex.prf \
        qml.pro \
        qml.qrc \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/lib/libQt5Quick.prl \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Gui.prl \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Core.prl \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/lib/libQt5Qml.prl \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Network.prl \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Widgets.prl
    $(QMAKE) -o Makefile.qml qml.pro
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/spec_pre.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/shell-unix.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/unix.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/linux.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/gcc-base.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/gcc-base-unix.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/g++-base.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/common/g++-unix.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/qconfig.pri:
../../../mkspecs/modules-inst/qt_lib_sensors.pri:
../../../mkspecs/modules-inst/qt_lib_sensors_private.pri:
../../../mkspecs/modules/qt_lib_sensors.pri:
../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_counterplugin.pri:
../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_counterplugin.pri:
../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_plugin.pri:
../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_plugin.pri:
../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensorgestures_shakeplugin.pri:
../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensorgestures_shakeplugin.pri:
../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensors_generic.pri:
../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensors_generic.pri:
../../../mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtsensors_linuxsys.pri:
../../../mkspecs/modules/qt_plugin_qtsensors_linuxsys.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_location.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_location_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_lib_location.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_positioning.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_lib_positioning_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_lib_positioning.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_geocodingplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_geocodingplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_nokia.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_nokia.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_osm.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_osm.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_placesplugin_unsupported.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_placesplugin_unsupported.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_qmltestplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_qmltestplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtgeoservices_routingplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtgeoservices_routingplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtposition_positionpoll.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtposition_positionpoll.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtposition_testplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtlocation/mkspecs/modules/qt_plugin_qtposition_testplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimedia.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimedia_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimediawidgets.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_multimediawidgets_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qtmultimediaquicktools_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_lib_qtmultimediaquicktools_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin1.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin1.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin2.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin2.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin3.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin3.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin4.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin4.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_mockserviceplugin5.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_mockserviceplugin5.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtmedia_audioengine.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_qtmedia_audioengine.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtmedia_pulse.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_qtmedia_pulse.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qtmultimedia_m3u.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtmultimedia/mkspecs/modules/qt_plugin_qtmultimedia_m3u.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qml.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qml_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_qml.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qmldevtools_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_qmldevtools_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qmltest.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_qmltest_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quick.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quick_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_quick.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quickparticles_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_quickparticles_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quickwidgets.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_lib_quickwidgets_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qmldbg_qtquick2.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_plugin_qmldbg_qtquick2.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qmldbg_tcp.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_plugin_qmldbg_tcp.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qml.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlbundle.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlimportscanner.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmllint.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlmin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlplugindump.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlprofiler.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmlscene.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/mkspecs/modules/qt_tool_qmltestrunner.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xmlpatterns.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xmlpatterns_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules/qt_tool_xmlpatterns.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtxmlpatterns/mkspecs/modules/qt_tool_xmlpatternsvalidator.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_lib_svg.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_lib_svg_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules/qt_lib_svg.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qsvg.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules/qt_plugin_qsvg.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qsvgicon.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtsvg/mkspecs/modules/qt_plugin_qsvgicon.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtx11extras/mkspecs/modules-inst/qt_lib_x11extras.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtx11extras/mkspecs/modules-inst/qt_lib_x11extras_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtx11extras/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_bootstrap_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_bootstrap_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_concurrent.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_concurrent_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_core.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_core_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_core.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_dbus.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_dbus_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_dbus.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_gui.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_gui_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_gui.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_network.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_network_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_network.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_opengl.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_opengl_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_opengl.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_openglextensions.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_openglextensions_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_platformsupport_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_platformsupport_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_printsupport.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_printsupport_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_sql.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_sql_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_sql.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_testlib.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_testlib_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_testlib.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_widgets.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_widgets_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_widgets.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xml.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_lib_xml_private.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_lib_xml.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_composeplatforminputcontextplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_composeplatforminputcontextplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_ibusplatforminputcontextplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_ibusplatforminputcontextplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qconnmanbearer.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qconnmanbearer.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevkeyboardplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevkeyboardplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevmouseplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevmouseplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevtabletplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevtabletplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qevdevtouchplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qevdevtouchplugin.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qgenericbearer.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qgenericbearer.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qgif.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qgif.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qico.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qico.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qjpeg.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qjpeg.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qlinuxfb.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qlinuxfb.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qminimal.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qminimal.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qnmbearer.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qnmbearer.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qoffscreen.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qoffscreen.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qsqlite.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qsqlite.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules-inst/qt_plugin_qxcb.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_plugin_qxcb.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_moc.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qdbuscpp2xml.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qdbusxml2cpp.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qdoc.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_qlalr.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_rcc.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_syncqt.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/modules/qt_tool_uic.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_functions.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_config.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/linux-g++/qmake.conf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/spec_post.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/qmodule.pri:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_build_config.prf:
../../../.qmake.conf:
../../../.qmake.cache:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/exclusive_builds.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/default_pre.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/resolve_config.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/default_post.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/exceptions_off.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt_docs_targets.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/precompile_header.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/unix/largefile.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/warn_on.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/qt.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/resources.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/moc.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/unix/opengl.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/uic.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/unix/thread.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/testcase_targets.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/yacc.prf:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/mkspecs/features/lex.prf:
qml.pro:
qml.qrc:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/lib/libQt5Quick.prl:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Gui.prl:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Core.prl:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/lib/libQt5Qml.prl:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Network.prl:
/home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/lib/libQt5Widgets.prl:
qmake: FORCE
    @$(QMAKE) -o Makefile.qml qml.pro

qmake_all: FORCE

all: Makefile.qml $(TARGET)

dist: distdir FORCE
    (cd `dirname $(DISTDIR)` && $(TAR) $(DISTNAME).tar $(DISTNAME) && $(COMPRESS) $(DISTNAME).tar) && $(MOVE) `dirname $(DISTDIR)`/$(DISTNAME).tar.gz . && $(DEL_FILE) -r $(DISTDIR)

distdir: FORCE
    @test -d $(DISTDIR) || mkdir -p $(DISTDIR)
    $(COPY_FILE) --parents $(DIST) $(DISTDIR)/
    $(COPY_FILE) --parents qml.qrc $(DISTDIR)/
    $(COPY_FILE) --parents main.cpp $(DISTDIR)/

clean:compiler_clean
    -$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
    -$(DEL_FILE) *~ core *.core

distclean: clean
    -$(DEL_FILE) $(TARGET)
    -$(DEL_FILE) Makefile.qml

####### Sub-libraries

html_docs:
    $(MAKE) -f $(MAKEFILE) prepare_docs && $(MAKE) -f $(MAKEFILE) generate_docs

docs:
    $(MAKE) -f $(MAKEFILE) html_docs && $(MAKE) -f $(MAKEFILE) qch_docs

install_html_docs:

uninstall_html_docs:

install_qch_docs:

uninstall_qch_docs:

install_docs:

uninstall_docs:

qch_docs:

prepare_docs:

generate_docs:

mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean

mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all

check: first

compiler_no_pch_compiler_make_all:
compiler_no_pch_compiler_clean:
compiler_rcc_make_all: .rcc/qrc_qml.cpp
compiler_rcc_clean:
    -$(DEL_FILE) .rcc/qrc_qml.cpp
.rcc/qrc_qml.cpp: qml.qrc
    /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/bin/rcc -name qml qml.qrc -o .rcc/qrc_qml.cpp

compiler_moc_header_make_all:
compiler_moc_header_clean:
compiler_moc_source_make_all:
compiler_moc_source_clean:
compiler_uic_make_all:
compiler_uic_clean:
compiler_yacc_decl_make_all:
compiler_yacc_decl_clean:
compiler_yacc_impl_make_all:
compiler_yacc_impl_clean:
compiler_lex_make_all:
compiler_lex_clean:
compiler_clean: compiler_rcc_clean

####### Compile

.obj/main.o: main.cpp /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/QtQml \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/QtQmlDepends \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QtCore \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QtCoreDepends \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qabstractanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/animation/qabstractanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qobject.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qobject.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qobjectdefs.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qobjectdefs.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qnamespace.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qnamespace.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qglobal.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qglobal.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qconfig.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qconfig.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfeatures.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qfeatures.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsystemdetection.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qsystemdetection.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qprocessordetection.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qprocessordetection.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcompilerdetection.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qcompilerdetection.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtypeinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qtypeinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtypetraits.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qtypetraits.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsysinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qsysinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qlogging.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qlogging.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qflags.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qflags.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qatomic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qbasicatomic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qbasicatomic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_bootstrap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_bootstrap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qgenericatomic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qgenericatomic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_msvc.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_msvc.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_armv7.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_armv7.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_armv6.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_armv6.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_armv5.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_armv5.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_ia64.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_ia64.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_mips.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_mips.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_x86.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_x86.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_cxx11.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_cxx11.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_gcc.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_gcc.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qatomic_unix.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/arch/qatomic_unix.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qglobalstatic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qglobalstatic.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmutex.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qmutex.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qnumeric.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qnumeric.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qobjectdefs_impl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qobjectdefs_impl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstring.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qstring.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qchar.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qchar.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qbytearray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qbytearray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qrefcount.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qrefcount.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qarraydata.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qarraydata.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstringbuilder.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qstringbuilder.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qlist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qlist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qalgorithms.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qalgorithms.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qiterator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qiterator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qbytearraylist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qbytearraylist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcoreevent.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qcoreevent.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qscopedpointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qscopedpointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmetatype.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qmetatype.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qvarlengtharray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qvarlengtharray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcontainerfwd.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qcontainerfwd.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qisenum.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qisenum.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qobject_impl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qobject_impl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qanimationgroup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/animation/qanimationgroup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qparallelanimationgroup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/animation/qparallelanimationgroup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qpauseanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/animation/qpauseanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qpropertyanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/animation/qpropertyanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qvariantanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/animation/qvariantanimation.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qeasingcurve.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qeasingcurve.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qvector.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qvector.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qpoint.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qpoint.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qvariant.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qvariant.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qmap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qpair.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qpair.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qdebug.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qdebug.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qhash.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qhash.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtextstream.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qtextstream.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qiodevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qiodevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qlocale.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qlocale.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qshareddata.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qshareddata.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qset.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qset.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcontiguouscache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qcontiguouscache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstringlist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qstringlist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qdatastream.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qdatastream.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qregexp.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qregexp.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstringmatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qstringmatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsequentialanimationgroup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/animation/qsequentialanimationgroup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtextcodec.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/codecs/qtextcodec.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qendian.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qendian.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qlibraryinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qlibraryinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qdatetime.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qdatetime.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qbuffer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qbuffer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qdir.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qdir.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfileinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qfileinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfiledevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qfiledevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qdiriterator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qdiriterator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfileselector.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qfileselector.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QObject \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QStringList \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfilesystemwatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qfilesystemwatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qlockfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qlockfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qloggingcategory.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qloggingcategory.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qprocess.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qprocess.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qresource.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qresource.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsavefile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qsavefile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsettings.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qsettings.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstandardpaths.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qstandardpaths.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstorageinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qstorageinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtemporarydir.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qtemporarydir.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QScopedPointer \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtemporaryfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qtemporaryfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qurl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qurl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qurlquery.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/io/qurlquery.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qabstractitemmodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/itemmodels/qabstractitemmodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qabstractproxymodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/itemmodels/qabstractproxymodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qidentityproxymodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/itemmodels/qidentityproxymodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qitemselectionmodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/itemmodels/qitemselectionmodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsortfilterproxymodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/itemmodels/qsortfilterproxymodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstringlistmodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/itemmodels/qstringlistmodel.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qjsonarray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/json/qjsonarray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qjsonvalue.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/json/qjsonvalue.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qjsondocument.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/json/qjsondocument.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qjsonobject.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/json/qjsonobject.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qabstracteventdispatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qabstracteventdispatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qeventloop.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qeventloop.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qabstractnativeeventfilter.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qabstractnativeeventfilter.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qbasictimer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qbasictimer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcoreapplication.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qcoreapplication.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmath.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qmath.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmetaobject.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qmetaobject.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmimedata.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qmimedata.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qobjectcleanuphandler.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qobjectcleanuphandler.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qpointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qpointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsharedpointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qsharedpointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsharedpointer_impl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qsharedpointer_impl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsharedmemory.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qsharedmemory.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsignalmapper.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qsignalmapper.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsocketnotifier.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qsocketnotifier.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsystemsemaphore.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qsystemsemaphore.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtimer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qtimer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtranslator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qtranslator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qwineventnotifier.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/kernel/qwineventnotifier.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmimedatabase.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/mimetypes/qmimedatabase.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmimetype.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/mimetypes/qmimetype.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfactoryinterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/plugin/qfactoryinterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qlibrary.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/plugin/qlibrary.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qplugin.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/plugin/qplugin.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qpluginloader.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/plugin/qpluginloader.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/quuid.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/plugin/quuid.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qabstractstate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qabstractstate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qabstracttransition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qabstracttransition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qeventtransition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qeventtransition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfinalstate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qfinalstate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qhistorystate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qhistorystate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsignaltransition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qsignaltransition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qstate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstatemachine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/statemachine/qstatemachine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qexception.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qexception.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfuture.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qfuture.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfutureinterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qfutureinterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qrunnable.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qrunnable.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qresultstore.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qresultstore.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfuturesynchronizer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qfuturesynchronizer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qfuturewatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qfuturewatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qreadwritelock.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qreadwritelock.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsemaphore.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qsemaphore.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qthread.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qthread.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qthreadpool.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qthreadpool.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qthreadstorage.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qthreadstorage.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qwaitcondition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/thread/qwaitcondition.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qarraydataops.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qarraydataops.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qarraydatapointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qarraydatapointer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qbitarray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qbitarray.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qbytearraymatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qbytearraymatcher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qcache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcollator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qcollator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcommandlineoption.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qcommandlineoption.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcommandlineparser.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qcommandlineparser.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qcryptographichash.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qcryptographichash.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qelapsedtimer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qelapsedtimer.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qline.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qline.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qlinkedlist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qlinkedlist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmargins.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qmargins.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qmessageauthenticationcode.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qmessageauthenticationcode.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qqueue.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qqueue.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qrect.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qrect.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qsize.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qsize.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qregularexpression.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qregularexpression.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qscopedvaluerollback.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qscopedvaluerollback.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qstack.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qstack.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtextboundaryfinder.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qtextboundaryfinder.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtimeline.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qtimeline.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtimezone.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/tools/qtimezone.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qxmlstream.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/xml/qxmlstream.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qtcoreversion.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/QtNetwork \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/QtNetworkDepends \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qabstractnetworkcache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qabstractnetworkcache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkrequest.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qnetworkrequest.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QSharedDataPointer \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QString \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QUrl \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QVariant \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qhttpmultipart.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qhttpmultipart.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QByteArray \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QIODevice \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/QNetworkRequest \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkaccessmanager.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qnetworkaccessmanager.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/QSslConfiguration \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qsslconfiguration.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qsslconfiguration.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qsslsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qsslsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qtcpsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/socket/qtcpsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qabstractsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/socket/qabstractsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qsslerror.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qsslerror.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qsslcertificate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qsslcertificate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qssl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qssl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QFlags \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkcookie.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qnetworkcookie.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QList \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QMetaType \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkcookiejar.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qnetworkcookiejar.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkdiskcache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qnetworkdiskcache.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkreply.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/access/qnetworkreply.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/QNetworkAccessManager \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkconfigmanager.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/bearer/qnetworkconfigmanager.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkconfiguration.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/bearer/qnetworkconfiguration.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworksession.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/bearer/qnetworksession.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkinterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/kernel/qnetworkinterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qhostaddress.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/kernel/qhostaddress.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qauthenticator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/kernel/qauthenticator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qdnslookup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/kernel/qdnslookup.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qhostinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/kernel/qhostinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qnetworkproxy.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/kernel/qnetworkproxy.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qlocalserver.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/socket/qlocalserver.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qlocalsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/socket/qlocalsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qtcpserver.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/socket/qtcpserver.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qudpsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/socket/qudpsocket.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qsslcertificateextension.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qsslcertificateextension.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qsslcipher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qsslcipher.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qsslkey.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/network/ssl/qsslkey.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtNetwork/qtnetworkversion.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qtqmlglobal.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qtqmlglobal.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmldebug.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/debugger/qqmldebug.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qjsengine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/jsapi/qjsengine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qjsvalue.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/jsapi/qjsvalue.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qjsvalueiterator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/jsapi/qjsvalueiterator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqml.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqml.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlprivate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlprivate.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlparserstatus.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlparserstatus.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlpropertyvaluesource.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlpropertyvaluesource.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmllist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmllist.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlabstracturlinterceptor.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlabstracturlinterceptor.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlapplicationengine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlapplicationengine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlengine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlengine.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlerror.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlerror.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlcomponent.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlcomponent.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlcontext.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlcontext.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlexpression.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlexpression.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlscriptstring.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlscriptstring.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlextensioninterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlextensioninterface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlextensionplugin.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlextensionplugin.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlfile.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlfileselector.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlfileselector.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/QQmlEngine \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlincubator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlincubator.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlnetworkaccessmanagerfactory.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlnetworkaccessmanagerfactory.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlproperty.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/qml/qqmlproperty.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qqmlpropertymap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/qml/util/qqmlpropertymap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QHash \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQml/qtqmlversion.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQuick/QQuickWindow \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQuick/qquickwindow.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/quick/items/qquickwindow.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/include/QtQuick/qtquickglobal.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtdeclarative/src/quick/qtquickglobal.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qopengl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/opengl/qopengl.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/qt_windows.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/corelib/global/qt_windows.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qopengles2ext.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/opengl/qopengles2ext.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qopenglext.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/opengl/qopenglext.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qwindow.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qwindow.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QEvent \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QMargins \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtCore/QRect \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qsurface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qsurface.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qsurfaceformat.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qsurfaceformat.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qwindowdefs.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qwindowdefs.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qwindowdefs_win.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qwindowdefs_win.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qicon.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/image/qicon.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qpixmap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/image/qpixmap.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qpaintdevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qpaintdevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qcolor.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qcolor.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qrgb.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qrgb.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qimage.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/image/qimage.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qtransform.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qtransform.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qmatrix.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qmatrix.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qpolygon.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qpolygon.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qregion.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qregion.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qpainterpath.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qpainterpath.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qpixelformat.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qpixelformat.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qcursor.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qcursor.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qevent.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qevent.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qkeysequence.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qkeysequence.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qvector2d.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/math3d/qvector2d.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qtouchdevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qtouchdevice.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtWidgets/QApplication \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtWidgets/qapplication.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/widgets/kernel/qapplication.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtWidgets/qdesktopwidget.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/widgets/kernel/qdesktopwidget.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtWidgets/qwidget.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/widgets/kernel/qwidget.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qpalette.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qpalette.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qbrush.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/painting/qbrush.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qfont.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/text/qfont.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qfontmetrics.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/text/qfontmetrics.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qfontinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/text/qfontinfo.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtWidgets/qsizepolicy.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/widgets/kernel/qsizepolicy.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qguiapplication.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qguiapplication.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/qinputmethod.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/src/gui/kernel/qinputmethod.h \
        /home/treinio/repos/qt-rel/qt5/qtbase/include/QtGui/QGuiApplication
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o .obj/main.o main.cpp

.obj/qrc_qml.o: .rcc/qrc_qml.cpp
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o .obj/qrc_qml.o .rcc/qrc_qml.cpp

####### Install

install_target: first FORCE
    @test -d $(INSTALL_ROOT)/home/treinio/qtbuild9/examples/sensors/sensor_explorer || mkdir -p $(INSTALL_ROOT)/home/treinio/qtbuild9/examples/sensors/sensor_explorer
    -$(INSTALL_PROGRAM) "$(QMAKE_TARGET)" "$(INSTALL_ROOT)/home/treinio/qtbuild9/examples/sensors/sensor_explorer/$(QMAKE_TARGET)"
    -$(STRIP) "$(INSTALL_ROOT)/home/treinio/qtbuild9/examples/sensors/sensor_explorer/$(QMAKE_TARGET)"

uninstall_target: FORCE
    -$(DEL_FILE) "$(INSTALL_ROOT)/home/treinio/qtbuild9/examples/sensors/sensor_explorer/$(QMAKE_TARGET)"
    -$(DEL_DIR) $(INSTALL_ROOT)/home/treinio/qtbuild9/examples/sensors/sensor_explorer/

install: install_target FORCE

uninstall: uninstall_target  FORCE

FORCE:

© 2016 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd. in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.