Home · All Classes · Main Classes · Grouped Classes · Modules · Functions

Qt's Main Classes

These are the most frequently used Qt classes. For the complete list see Qt's Classes.

QAbstractItemDelegate QFrame QObject QStackedLayout
QAbstractItemModel QFtp QPainter QStackedWidget
QAbstractItemView QGLWidget QPalette QStatusBar
QAccessible QGraphicsScene QPen QString
QAction QGraphicsView QPicture QStringList
QApplication QGridLayout QPixmap QStringListModel
QButtonGroup QGroupBox QPluginLoader QTabBar
QByteArray QHash QPointer QTableView
QCache QHBoxLayout QPrinter QTableWidget
QCalendarWidget QHeaderView QProcess QTabWidget
QCheckBox QHttp QProgressBar QTemporaryFile
QClipboard QIcon QProgressDialog QTextCursor
QColor QImage QPushButton QTextDocument
QColorDialog QInputDialog QQueue QTextEdit
QColumnView QItemDelegate QRadioButton QThread
QComboBox QKeySequence QRegExp QThreadStorage
QCoreApplication QLabel QResource QTime
QCursor QLCDNumber QRubberBand QTimeEdit
QDataStream QLibrary QScriptable QTimer
QDate QLibraryInfo QScriptContext QToolBar
QDateEdit QLineEdit QScriptEngine QToolBox
QDateTime QLinkedList QScriptValue QToolButton
QDateTimeEdit QList QScriptValueIterator QToolTip
QDesktopWidget QListView QScrollArea QTranslator
QDial QListWidget QSet QTreeView
QDialog QLocale QSettings QTreeWidget
QDialogButtonBox QMainWindow QSharedDataPointer QUrl
QDir QMap QShortcut QValidator
QDomDocument QMdiArea QSignalMapper QVariant
QDomNode QMdiSubWindow QSlider QVBoxLayout
QDoubleSpinBox QMenu QSound QVector
QFile QMenuBar QSpinBox QWhatsThis
QFileDialog QMessageBox QSplashScreen QWidget
QFlags QModelIndex QSplitter QWidgetAction
QFocusFrame QMultiHash QSqlDatabase QXmlSimpleReader
QFont QMultiMap QSqlQuery QXmlStreamReader
QFontDialog QMutex QStack QXmlStreamWriter


Copyright © 2008 Trolltech Trademarks
Qt 4.3.5